Käsittelytoiminnan tietosuojaseloste

1. Henkilötietojen käsittelijän ja yhteyshenkilön tiedot

Tilipalvelu SiRiPro Oy
Sirpa Aumanen
040 664 6585
sirpa.aumanen@siripro.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän
väliseen sopimussuhteeseen.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja itse ja voi myös käyttää alihankkijoita henkilötietojen
käsittelyssä. Alihankkijoita käytettäessä henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä on sovittu
erillisillä GDPR-sopimuksilla.

3. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaiset perusteet:
Sopimus

Lisätietoa oikeusperusteista: https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet

4. Käsiteltävä tietosisältö

Rekisteri sisältää jokaisen rekisteröidyn osalta ne henkilötiedot, jotka on katsottu
tarkoituksenmukaisiksi.
A) Alla on lueteltu ne yksilöinti- ja yhteystiedot, joita kerätään palvelun toimittamiseksi:
Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti, palkkatiedot, verotiedot,
terveystiedot, hetu

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjältä perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen
rekisterinpitäjän sopimalla tavalla.

Rekisterinpitäjä vaatii rekisteröityä antamaan kohdassa 5 kuvatut henkilötiedot, koska ne ovat
edellytys rekisterinpitäjän tarjoamien tuotteiden ja palveluiden käyttämiselle ja toteuttamiselle.
Rekisteröidyn on annettava nämä tiedot ennen tuotteiden tai palveluiden lataamista, asentamista
tai käyttöönottoa, sillä muutoin rekisterinpitäjä ei voi solmia alakohtiin liittyviä sopimuksia eikä
täyttää niihin liittyviä velvoitteitaan. Tietojen antamatta jättäminen saattaa siis vaikuttaa
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain sopimuksen tai palvelun toimittamiseen tarvittavan ajan.
Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan, kuin laissa muutoin on säädetty.

Tämän mukaisesti rekisterin henkilötietoja säilytetään seuraavasti:
Henkilötietoja säilytetään kohdassa 5 kuvatuissa tilanteissa niin kauan, kun rekisteröity käyttää
rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluita, tai niitä koskeva sopimus tai muu sitoumus on voimassa.
Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään edelleen niin kauan kuin rekisteröidyllä ja/tai
rekisterinpitäjällä on edellä mainittuun asiakas- tai muuhun sopimussuhteeseen perustuvia
oikeuksia ja/tai velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää
mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.
– Muussa tapauksessa säilytysaika:
0-5 vuotta

Rekisterinpitäjä tarkistaa säännöllisesti henkilötietojen tarpeellisuuden sisäisten
käytännesääntöjensä mukaisesti. Jos tietoja ei enää tarvita käsittelyn alkuperäisiin tai
yhteensopiviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjä poistaa ne. Rekisterinpitäjä myös pyrkii oikaisemaan
tai poistamaan epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

7. Henkilötietojen vastaanottajat sekä säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja yhtiön sisällä tarpeen vaatiessa, jotta voidaan tarjota
ja tuottaa yhtiön tuotteita ja palveluita tai suorittaa muita vastaavia tavanomaisia toimenpiteitä.
Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja yhtiön ulkopuolisille alihankkijoille, jotka suorittavat
toimenpiteitä rekisterinpitäjän puolesta ja joiden kanssa on laadittu erillinen sopimus.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterit, järjestelmät ja tietokannat, jotka on rekisterinpitäjän hallussa, on suojattu
asianmukaisilla suojauksilla. Palvelinten ylläpitäjä vastaa omalta osaltaan palvelimilla olevien
tietojen turvallisuudesta voimassaolevien sopimusten mukaisesti.

Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
rekisterinpitäjän tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä
puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevien sopimusten mukaisesti.